Archív článkov

Ad: rovnosť účastníkov konania

04.03.2018 18:04
Postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky ako ochrancu ústavnosti oddeleného od sústavy všeobecného súdnictva mu neumožňuje skúmať vecné námietky sťažovateľa v štádiu po vrátení veci Najvyšším súdom Slovenskej republiky na ďalšie konanie krajskému súdu, keďže sa týkajú právneho posúdenia a...

Ad: ústavnoprávny výklad právnej normy

04.03.2018 18:02
Základnému právu na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nezodpovedá myšlienková konštrukcia, ktorá pripúšťa obchádzanie novej právnej úpravy v období pred nadobudnutím jej účinnosti. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. US 520/2012 zo 6. mája...

Ad: kvalita odôvodnenia rozhodnutia súdu

04.03.2018 17:52
Odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom všeobecný súd uvedie, že si v celom rozsahu osvojuje odôvodnenie sťažnosti prokurátora a z dôvodu stručnosti naň preto len poukazuje, bez toho, aby v ňom poukázal na akékoľvek konkrétne skutkové zistenia z neho vyplývajúce, či bez vyslovenia právnych záverov, ku...

Ad: daňové licencie

04.03.2018 17:49
Preferencie princípu deľby moci a významu daní pre efektívne fungovanie štátu determinujú aj v slovenských pomeroch zdržanlivejší prístup ústavného súdu pri prieskume substantívnych aspektov daňového zákonodarstva (teda aj čo sa týka výšky dane, pozn.), tieto komponenty daňovej politiky je ústavne...
Záznamy: 1 - 4 zo 4