Ad: kvalita odôvodnenia rozhodnutia súdu

04.03.2018 17:52

Odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom všeobecný súd uvedie, že si v celom rozsahu osvojuje odôvodnenie sťažnosti prokurátora a z dôvodu stručnosti naň preto len poukazuje, bez toho, aby v ňom poukázal na akékoľvek konkrétne skutkové zistenia z neho vyplývajúce, či bez vyslovenia právnych záverov, ku ktorým na základe tejto sťažnosti dospel, a to napriek tomu, že sťažovateľ nemal túto sťažnosť k dispozícii, možno považovať za odôvodnenie stojace mimo krajných hraníc ústavnej akceptovateľnosti. 

(Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 542/2014 z 18. marca 2015)