Vydania - VI. ročník - 2016

1 - 2/2016 - tu
 
Počas letných mesiacov r. 2016 došlo k preregistrovaniu odborneho časopisu Magister Officiorum na MK SR. 
Od roku 2017 bude časopis vychádzať pod novým registračným číslom, avšak pod tým istým názvom.