Ad: daňové licencie

04.03.2018 17:49

Preferencie princípu deľby moci a významu daní pre efektívne fungovanie štátu determinujú aj v slovenských pomeroch zdržanlivejší prístup ústavného súdu pri prieskume substantívnych aspektov daňového zákonodarstva (teda aj čo sa týka výšky dane, pozn.), tieto komponenty daňovej politiky je ústavne vhodnejšie ponechať v diskrécii demokraticky zvoleného zákonodarcu, samozrejme, potiaľ, pokiaľ dopad dane na osoby nemá konfiškačný alebo extrémne disproporcionálny (škrtiaci) efekt. Daňové licencie nepredstavujú opatrenie, ktoré je očividne iracionálne, svojvoľné alebo z hľadiska stanoveného rozpätia konfiškačné či neprimerane škrtiace.

(Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2014 zo 4. novembra 2015)