Ad: rovnosť účastníkov konania

04.03.2018 18:04

Postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky ako ochrancu ústavnosti oddeleného od sústavy všeobecného súdnictva mu neumožňuje skúmať vecné námietky sťažovateľa v štádiu po vrátení veci Najvyšším súdom Slovenskej republiky na ďalšie konanie krajskému súdu, keďže sa týkajú právneho posúdenia a rozsahu dokazovania vo veci dosiaľ právoplatne nerozhodnutej. Systém opravných prostriedkov (riadnych i mimoriadnych) v civilnom sporovom konaní nekladie Ústavnému súdu Slovenskej republiky žiadne prekážky pre meritórny prieskum námietok po právoplatnom ukončení konania. 

(Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 678/2014 z 27. mája 2015)