"Nová generácia" Magister Officiorum

Vážení návštevníci, 
 
odborný časopis Magister Officiorum začal vychádzať v roku 2011.V roku 2016 vstúpil do 6 roka svojho existencie. 
Na základe rozhodnutia vydavateľa (Učená právnická spoločnosť) a redakčnej rady časopisu, došlo ku zmene koncepcie vydávania časopisu, redizajnu a pod. 
 
Od roku 2017 teda vychádza "nová generácia" časopisu Magister Officiorum pod novým registračným číslom (MK SR), pričom z formálnych dôvodov sa číslovanie ročníkov časopisu začína opať od hodnoty 1. Z dôvodu zachovania tradícií budú ďalšie vydania nášho časopisu obsahovať okrem formálneho číslovania aj neformálne číslovanie akcentujúc tak tradíciu časopisu.

Vážený návštevník

Dovoľte nám privítať Vás v mene redakčnej rady časopisu Magister Officiorum na našich webovských stránkach, na ktorých budete postupne nachádzať všetky čísla nášho časopisu aj v elektronickej forme.

Časopis Magister Officiorum vychádza  od roku 2011, pričom v roku 2017 došlo k jeho preregistrovaniu na MK SR. 

Budeme radi, ak Vašu priazeň vo vzťahu k Učenej právnickej spoločnosti zachováte aj v budúcnosti, čím prispejete k tomu, aby tento printový a súčasne elektronický časopis mohol byť naďalej sprístupňovaný bezplatne a bez reklám.

Podporíte tým jeho nezávislosť, apolitickosť a pluralitu názorov, ktorú sme schopní v rámci časopisu prezentovať.

Aktuality

Ad: rovnosť účastníkov konania

04.03.2018 18:04
Postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky...

Ad: ústavnoprávny výklad právnej normy

04.03.2018 18:02
Základnému právu na spravodlivé súdne konanie...

Ad: kvalita odôvodnenia rozhodnutia súdu

04.03.2018 17:52
Odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom všeobecný súd...

Ad: daňové licencie

04.03.2018 17:49
Preferencie princípu deľby moci a významu daní...