Číslo 4 - 5/2012

Vážení čitatelia,

redakčná rada odborného časopisu Magister Officiorum rozhodla o vydaní čísla 4 a čísla 5 (2012) odborného časopisu Magister Officiorum ako monotematického dvojčísla, ktoré je už v súčasnosti v distribúcii aj v tlačenej forme.

Číslo 4/2012 pritom zahŕňa príspevky súvisiace so športovým právom od autorov.

Číslo 5/2012 je zborníkom príhovor a odborných/vedeckých príspevkov, ktoré boli odprezentované na medzinárodnej konferencii na tému "Šport a právo", ktorú organizovala Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom v dňoch 12.-13.09.2012. Informácie o zložení organizačného, ako aj vedeckého výboru konferencie sú obsiahnuté v elektronickej aj tlačenej verzii časopisu.

 Rozhodnutie redakčnej rady vydať časopis ako spojené číslo dvoch samostatných jednotiek bolo determinované najmä logikou tém, ako aj spoločenskou objednávkou spočívajúcou v intenzívnej potrebe komplexnejších literárnych prameňov k téme športového práva.

Všetky príspevky prešli odbornou recenziu.

 

V čísle 4/2012 sa nachádzajú nasledovné príspevky:

KYPTA, P. : Biometria

MELEK, P.: Organizácia a financovanie pohybových aktivít detí a mládeže na Slovensku

HORZINKOVÁ, K. : Sport ve světle české i zahraniční judikatury

KAŠŠÁK, R. : Súdny dvor Európskej únie a šport

ČOLLÁK, J. : Úvaha de lege ferenda: skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti - formovanie znenia

SEPEŠI, P. - LETKO, J. : Odborná verejná diskusia - Informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach, základný nástroj prevencie diváckeho násilia, alebo príspevok SFZ k dosiahnutiu spoločného cieľa

INFORMÁCIA: IV. ročník Memoriálu Milana Hanzela

VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (NOVEMBER - DECEMBER 2012)

 

Číslo 4/2012 si môžete v PDF verzii stiahnuť tu.  

 

V čísle 5/2012 sa nachádzajú nasledovné príhovory a príspevky:

PRÍHOVOR ČESTNÉHO HOSŤA: JUDr. Otto Brixi - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky - "K novému modelu podpory a financovania rozvoja športu a telesnej výchovy na Slovensku"

PRÍHOVOR ČESTNÉHO HOSŤA: JUDr. Štefana Harabína - predseda najvyššieho súdu Slovenskej republiky

HAINDLOVÁ, M. : Doping ve sportě - historie a současnost

BOBÁK, M. - MAJTÁN, M. : Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na futbalové kluby (s)právny nástroj na ich potláčanie?

KRÁLÍK, M. : Právní odpovědnost sportovcu za sportovní úrazy (teoretický vstup do problematiky)

SEPEŠI, P. : Stanovy SFZ - nová spoločenská zmluva futbalového hnutia

GÁBRIŠ, T. : "Waiver" alebo k možnostiam vylúčenia zodpovednosti za úraz pri výkone športovej činnosti

SEPEŠI, P. - KRIŽAN, L. - ČOLLÁK, J. : Závery z konferencie "Šport a právo" (Poprad, 12.-13.09.2012)

ČORBA, J. : Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí

 

Číslo 5/2012 si môžete v PDF verzii stiahnuť tu.