Forma príspevku

Dodržaním nižšie uvedenej formy článku prispejete k tomu, aby Vaše dielo mohlo čo najrýchlejšie prejsť recenzným konaním a byť publikované. Redakčná rada preto prosí všetkých priespievateľov, aby sa pri písaní pridržiavali nasledovných jednoduchých pravidiel:

Informácie pre autorov - prispievateľov:

  1. Rukopis sa odovzdáva - zasiela v elektronickej forme na e-mailovú adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk  ako príloha k príslušnej mailovej správe vo formáte .doc (Microsoft Office, Word), príp. .rtf.
  2. Maximálny rozsah rukopisu: 1 autorský hárok. Odporúčaný rozsah príspevkov je cca 10 normostrán (A4).
  3. Písmo: Times New Roman, veľkosť: 12, riadkovanie: 1,5.
  4. Text príspevku má mať podobu hladkého textu - bez rozdeľovania slov a tvrdého zarovnávania.

        5. Titulka príspevku obsahuje:

        a) nadpis príspevku v slovenskom a anglickom jazyku, 

        b) meno a priezvisko autora, resp. jeho pracovisko,

        c) e-mailovú adresu autora,

        d) kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku,

        e) abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku,

        f) zoznam právnych predpisov, príp. konkrétnych ustanovení, ktorých sa príspevok týka.

 

        6. V časopise Magister Officiorum sa uverejňujú pôvodné diela pri dodržaní všetkých autorských, citačných a iných zásad tvorby diela.

        7. Redakcia autorom odporúča jednotlivé časti textu zvýrazňovať tučným písmom (podľa relevancie, resp. dôležitosti).

        8. V rámci príspevku je potrebné dodržať citačné štandardy (poznámky pod čiarou) - STN ISO 690.

        9. Súčasťou príspevku je aj zoznam použitej literatúry.

        10. Príspevky sa okrem tlačenej podoby uverejňujú na portáloch www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk.

 

Do pozornosti autorov ďalej dávame:

1. Redakcia si vyhradzuje právo článok neuverejniť v prípade opakovane negatívnej recenzie.

2. Redakcia si vyhradzuje právo článok uverejniť v skrátenej podobe - so súhlasom autora, príp. uskutočniť štylistické a formálne úpravy príspevku.

3. Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť článok do ktoréhokoľvek vydania časopisu Magister Officiorum. 

4. Redakcia nezodpovedá za žiadne trestnoprávne ani občianskoprávne následky súvisiace s nedodržaním právnych predpisov na strane autorov príspevkov.

5. Príspevky uverejňované v časopise Magister Officiorum a na portáloch www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk sa uverejňujú bez nároku na honorár.

6. Autori berú na vedomie a súhlasia s tým, aby Učená právnická spoločnosť poskytla príspevky uverejnené v časopise Magister Officiorum bezodplatne partnerom Učenej právnickej spoločnosti za účelom ich uverejnenia na elektronických (webových) portáloch týchto partnerov. Príslušné príspevky sa na portáloch partnerov Učenej právnickej spoločnosti uverejňujú s odkazom na pôvodné dielo a s uvedením mena a priezviska autorov.