Základné údaje - otázky a odpovede

1. Prečo práve "Magister Officiorum"?

Magister Officiorum bol vysokopostaveným funkcionárom a úradníkom v Rímskej ríši, ktorý však okrem typických byrokratických funkcií plnil aj úlohy súdneho charakteru a v neposlednom rade mal významné postavenie edukačného charakteru vo vzťahu k novoprijatým úradníkom a sudcom. V neskorších štádiách sa tento úrad transformoval do ďalších formálnych pozícii - vrátane napr. úradu podobného súčasnému ministerstvu zahraničných vecí a i. Je to teda funkcia, ktorá v sebe kumulovala právne aj politické aspekty, a preto do určitej miery korešponduje aj s filozofiou nášho časopisu.

2. Ako často vychádza časopis "Magister Officiorum"?

Časopis vychádza v elektronickej podobe na stránke www.magisterofficiorum.sk každé tri mesiace, pričom vzhľadom je predpoklad, že neskôr by sa časopis mohol stať dvojmesačníkom. 

3. Vychádza časopis aj v tlačenej forme?

Časopis "Magister Officiorum" je elektronickým časopisom, čo mu umožňuje, resp. poskytuje potrebnú dynamiku. I napriek tejto skutočnosti však časopis vychádza 1x/rok aj v tlačenej podobe ako súborné dielo všetkých vydaní elektronického časopisu.

4. Poskytuje sa za príspevky autorský honorár?

Nie, časopis je vo svojej podstate vydávaný pod gesciou občianskeho združenia a poskytuje virtuálne fórum na vedecké, resp. odborné diskusie. Za príspevky uverejnené v časopise "Magister Officiorum" neposkytujeme prispievateľom autorský honorár.

5. Môžem do časopisu prispieť aj viacerými článkami?

Áno, Magister Officiorum nemá žiadne kvantitatívne obmedzenia tohto druhu. Ak článok spĺňa kvalitatívne predpoklady podľa recenzného posudku, nemáme dôvod tieto príspevky neuverejňovať.

6. Čo sa stane, ak sa recenzent vyjadrí k môjmu príspevku negatívne?

Recenzenti vyhotovujú posudky v konkrétnom režime, t.j. musia uviesť presné dôvody, pre ktoré neodporúčajú príspevok uverejniť. K týmto dôvodom sa potom môže autor vyjadriť, resp. ich odstrániť.

7. Je stránka www.magisterofficiorum.sk naozaj bezplatná?

Áno, táto stránka je v plnom rozsahu bezplatná. Od návšetvníkov portálu - čitateľov časopisu - nepožadujeme žiadne úhrady a dokonca ani registráciu (s e-mailom), čo je úplne bežné pri iných portáloch.

8. Môžem s vami spolupracovať?

Áno, budeme veľmi radi. Cez náš portál môžete napr. upozorňovať na rôzne právne a politické anomálie v spoločnosti, môžete nahlásiť prípadnú chybu na stránke alebo navrhnúť publikáciu, ktorej odbornú recenziu by ste na našich stránkach radi videli a pod.

9. Môžem si objednať tlačenú verziu časopisu?

Áno, a to zaslaním e-mailu na adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk.

10. Môžem kopírovať a inak nakladať s článkami uverejnenými na portáli www.magisterofficiorum.sk?

Akékoľvek nakladanie, kopírovanie, iná reprodukcia, šírenie, zverejňovanie a pod. všetkých článkov a iných informácií na portáli alebo ich častí sa riadi príslušnou legislatívou. Okrem zákonných výnimiek je na všetky vyššie uvedené úkony potrebný písomný súhlas autora, resp. držiteľa autorských práv daný pred takýmto použitím (Viac informácií na: redakcia@magisterofficiorum.sk). Pri citovaní diel a ich častí je potrebné dodržať citačné štandardy.