Naše piliere

Časopis Magister Officiorum je akousi fúziou dvoch - možno na prvý pohľad nesúvisiacich vedných a študijných disciplín - práva a politológie. Hneď v úvode je však potrebné uviesť, že časopis nekomentuje politické dianie v krajine, ale skúma politologické a právne prepojenia v rámci spoločnosti. Redakčná rada dohliada - okrem iných - práve na to, aby sa časopis nemohol stať fórom na prezentáciu politických názorov, ale aby si zachoval tvár ako časopis odborný a vedecký. 

Časopis vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie, a preto je schopný zachovať si nezávislosť a nestrannosť. Práve predmetná skutočnosť pozitívne vplýva aj na to, že autori môžu bez akýchkoľvek problémov prezentovať svoje názory, pričom redakcia víta najmä názory kriticky konštruktívne.

1. Nezaujatosť a nestrannosť  akcentujeme ako základné atribúty našej činnosti. Magister Officiorum sa finančne neviaže na žiadny národný, európsky alebo medzinárodný projekt.

2. Rovnosť autorov  a pluralita názorov - myšlienkové, ideologické, vekové, pohlavné a iné rozdiely považujeme za samorejmý prevaj diverzity spoločnosti, a preto podporujeme autorov zo všetkých subsystémov spoločnosti. V časopise Magister Officiorum môžu publikovať autori s dlhoročnými pedagogickými, publikačnými a inými odbornými skúsenosťomali, ale aj mladí absolventi, prip. mimoriadne nadaní študenti vysokých škôl. Veríme, že dobrá myšlienka a vôľa spoločnosť zlepšiť sa neviaže na žiadne konkrétne ľudské elementy.

3. Dynamickosť a flexibilita - časopis v súčasnosti vychádza 4x za rok (v elektronickej forme), t.j. v priemere raz za tri mesiace, čo však neznamená, že v "medziobdobí" nie je redakcia činná. Práve naopak, uvedený čas využívame na získavanie nových poznatkov a distribúciu aplikačných prvkov vedeckých štúdií a odborných príspevkov publikovaných v časopise.

4. Kvalita - každá vedecká štúdia alebo odborný článok je pred uverejnením v časopise podrobený detailnej recenzii. Autor článku nepozná meno recenzenta, a to ani z posudku, keďže redakcia autorovi zasiela len pripomienky recenzenta.

5. Komunitné funkcie - Magister Officiorum a Učená právnická spoločnosť plnia popri samotnom vydávaní aj ďalšie úlohy a funkcie. Ide najmä o bezplatné prednášky v príslušných študijných, resp. vedných odboroch.